ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE PORT- ARMĂ. PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE PENTRU PROCURARE, DEŢINERE, PORT ŞI FOLOSIREA ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR LETALE

 

În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţenii români sau străinii cu domiciliul ori reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:
a. cerere tip, model anexa nr. 1  (H.G. 130/2005);
b. actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, purta şi folosi arme şi muniţii letale, şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
d. certificat de cazier judiciar;
e. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi copie;
g. două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
h. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
i. permis de vânătoare în original şi copie, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei numai pentru deţinere;
j. carnetul de membru vânător, în original şi copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, afiliată la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinaţia – vânătoare sau după caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii acesteia;
k. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport sau legitimaţie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimat, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;
l. adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin.(2) lit.a) şi b) din Legea 295/2004, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii acesteia.
 

NOTIFICAREA, ÎNSCRIEREA ŞI RADIEREA ARMEI NELETALE

 

1. NOTIFICAREA
1.1. Documente necesare pentru obţinerea dovezii de notificare în vederea procurării armei neletale:

1.2. După depunerea notificării la organul de poliţie competent, în termen de 3 zile se eliberează dovada notificării (model anexa 14 din H.G. nr. 130/24.02.2005) cu o valabilitate de 30 zile.

Obs. Cetatenii cu domiciliul in judetul Iasi pot depune cererea de eliberare a dovezii de notificare on-line, accesand urmatorul link: http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Servicii_on_line/arme/introducere.html
1.3. Când arma neletală este procurată din străinătate se va depune şi certificatul de îndeplinire a condiţiilor de omologare eliberat de Autoritatea Naţională de Omologare a Armelor şi Muniţiilor (după înfiinţarea acestui organ).
 
2. ÎNSCRIEREA ARMEI NELETALE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DEŢINĂTOR
După procurarea armei neletale, solicitantul are obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile la organul competent care a emis dovada notificării în vederea eliberării certificatului de deţinător (model anexa 15 din H.G nr. 130/24.02.2005) şi înscrierea armei neletale în acest document. Pentru aceasta va prezenta următoarele acte:

 • dovada notificării, ştampilată si semnată pe verso de armurier, în cazul cumpărării;
 • factura de procurarea armei, sau după caz:
  • certificat de moştenitor;
  • act de donaţie;
  • chitanţă vamală;
  • ordin/dispoziţie de recompensă sau dar, a conducătorului instituţiei;
 • arma şi muniţia procurată.

3.RADIEREA
  Solicitantul se prezintă la organul de poliţie competent pentru radierea armei neletale în termen de 5 zile de la înstrăinare cu următoarele documente:

 • cerere model;
 • factura de vânzare a armei neletale eliberată de un armurier, sau după caz, act de donaţie;
 • certificatul de deţinător;
 • BI/CI – original şi copie;

Observaţii:
Orice operaţiune de vânzare cumpărare a armelor neletale se va face numai prin intermediul armurierilor.
Dovada dobândirii-procurării unei arme neletale se poate face şi cu actele notariale prevăzute de lege (certificat de moştenitor, donaţie, etc.), în original sau copie autentificată.