EXAMINAREA PENTRU OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

 

Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

sa aiba varsta de cel putin 18 ani, cu urmatoarele exceptii:
cel putin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1;
cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, D+E, Tb si Tv si subcategoriile D1 si D1+E;
sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
sa faca dovada absolvirii cel putin a cursurilor primare, precum si a pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea;
sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti unde solicita sa fie examinata.
Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002.

 

Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
-cerere-tip;
-fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
-fisa medicala;
-fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata de solicitant;
-avizul psihologic; -certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
-copia documentului de identitate;
-document justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant;
chitanta de plata a taxei de examinare;

-copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
-dovada ca solicitantul a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata si copia hotararii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat.

ACTE NECESARE IN CAZUL PRESCHIMBARII PERMISULUI DE CONDUCERE

 

-actul  de identitate  ( carte de identitate,buletin de identitate  sau carte de identitate provizorie, in original si copie );

-fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere;

-permisul de conducere care trebuie  preschimbat si copie;

-chitanta de plata reprezentand contravaloarea permisului de conducere (CEC);

-fisa medicala pentru conducatorii auto,  completata la policlinica (daca permisul de conducere este in termenul de valabilitate aceasta fisa nu este necesara);
-in cazul schimbarii numelui, copie  dupa certificatul de casatorie sau hotararea judecatoreasca definitiva de divort, etc.
-ATENTIE : cetatenii romani cu domiciliul in strainatate , vor completa o declaratie tip pe propie raspundere din care sa rezulte unde domiciliaza in Bucuresti.

ACTE NECESARE PRESCHIMBARII P.C. EMISE DE ALTE STATE

 

-permisul de conducere eliberat de autoritatiile straine, in original, fotocopia si traducerea legalizata a acestuia din care sa rezulte categoria(categoriile) echivalente cu cele prevazute in legislatia romaneasca, pentru care documentul este valabil;
-documentul de identitate al solicitantului in original si copie, respectiv: pasaportul si permisul de sedere temporara , in cazul cetatenilor straini; pasaportul ,cartea(adeverinta) de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate in cazul cetatenilor romani, precum si dovada de sedere legala pentru o perioada mai mare de 6 luni (pasaport romanesc sau documente straine de sedere legala in tarile respective),cu mentionarea cnp;
-fisa detinatorului de permis, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata (lipita in spatiul special destinat) o fotografie color tip permis de conducere de data recenta;
-fisa medicala completata de autoritatea competenta in a carei raza teritoriala solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, incheiata cu concluzia ''apt conducator auto'' cu mentionarea obligatorie a categoriei (categoriilor)pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;
-documentul, redactat in limba romana eliberat de misiunea diplomatica a statului emitent, referitor la confirmarea autenticitatii, valabilitatii permisului de conducere, precum si a categoriilor corespunzatoare si echivalente celor prevazute in legislatia romaneasca;
-certificatul de cazier judiciar ;
-declaratia notariala a solicitantului din care sa rezulte ca p.c. depus pentru preschimbare este autentic si obtinut pe cale legala, titularul acestuia nu mai poseda alt permis de conducere national romanesc sau strain, sau un duplicat al acestora , nu a declarat pierderea sau furtul acestora la organele emitente sau la alte autoritati , in vederea eliberarii unui nou document, precum si faptul ca nu i sa anulat sau suspendat exercitarea dreptului de a conduce;
-chitanta de plata a contravalorii permisului de conducere
in cazul permisului de conducere redactat cu alte caractere grafice decat cele latine (arabe, slave, asiatice etc.), solicitantul va prezenta din partea ambasadei sau consulatului statului emitent, o confirmare in in limba romana a autenticitatii, din care sa rezulte numele si prenumele titularului,categoria (categoriile)corespondente celor romanesti, termenul de valabilitate, precum si daca permisul de conducere este grevat de restrictii sau adnotari.
-operatiunea se desfasoara doar la sediul din str. Obcina Mare 2-4

PRESCHIMBARE PERMIS VECHI CU CEL MODEL NOU

 

Documente necesare:

 

a)cererea solicitantului;
b)cartea de identitate a vehiculului;
c)vechiul certificat de înmatriculare;
d)dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare;
e)actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
f)plăcuţele vechi cu numărul de înmatriculare;
g)dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare;
h)dovada de plată a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare dacă este cazul;
i)alte acte necesare pentru clarificarea unor situaţii particulare.