Lege nr. 349 din 06/06/2002

pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spaţii publice închise, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, precum şi unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.


Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin:
a) produse din tutun se înţelege produsele fabricate din tutun, total sau parţial, în scopul fumatului, şi anume: ţigaretele, ţigările şi ţigările de foi, tutunul destinat preparării manuale a ţigărilor, tutunul de pipă, precum şi tutunul destinat prizatului, suptului sau mestecatului;
b) tutun de uz oral se înţelege toate produsele destinate uzului oral, cu excepţia celor care se fumează sau se mestecă, fabricate în totalitate sau parţial din tutun, sub formă de pudră, de particule fine sau orice altă combinaţie a acestora, în special cele prezentate în pliculeţe porţionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteşte de un produs alimentar;
c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau mărunţit, destinat consumului prin mestecare;
d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, măcinat până la stadiul de pulbere fină, destinat consumului prin prizare;
e) fumat se înţelege inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în ţigări, ţigarete, ţigări de foi, cigarillos şi pipe;
f) ţigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, învelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu secţiune rotundă sau ovală, care conţine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct;
g) trabucuri - termen generic pentru ţigările de foi;
h) ţigări de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin învelirea tutunului de umplutură (tăiat sau mărunţit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat;
i) cigarillos se înţelege ţigaretele la care hârtia de confecţionat este înlocuită cu foi de tutun sau tutun reconstituit;
j) gudron se înţelege condensatul anhidru brut de fum fără nicotină;
k) nicotină se înţelege alcaloida nicotinică;
k1) substanţe de plecare se înţelege arome, solvenţi, umectanţi, adezivi şi agenţi de îngroşare, aditivi, sosuri, coloranţi şi agenţi de colorare, conservanţi;

l) ingredient se înţelege orice substanţă sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun şi a altor părţi naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun şi care se regăseşte în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneală şi adezivi;

m) spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice centrale şi locale, instituţii sau unităţi economice, de alimentaţie publică, de turism, comerciale, de învăţământ, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, spaţiile închise de la locul de muncă sau alte spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate pentru fumat din incinta acestora.

 

Art. 3. - (1) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise.
(2) Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:
a) să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;
b) să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise.
(3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară, dacă îndeplinesc condiţiile alin. (2) lit. b).
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, al căror proprietar sau manager stabileşte şi afişează avertismentul: "În această unitate fumatul este interzis."
(5) Se interzice vânzarea produselor din tutun la bucată, precum şi punerea pe piaţă a pachetelor de ţigări care conţin mai puţin de 20 de bucăţi.
(6) Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate.
(7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani.
(8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs care nu poartă inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate.
(9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care nu poartă inscripţionate avertismentele prevăzute de prezenta lege privind pericolul consumării acestuia asupra sănătăţii individuale şi publice.
(10) Este interzisă punerea pe piaţă a oricăror produse din tutun de uz oral.
Art. 31. - Tutunul, produsele din tutun, precum şi ingredientele utilizate la fabricarea produselor din tutun trebuie să îndeplinească cel puţin nivelul minim al condiţiilor prevăzute în reglementările legale în vigoare.
Art. 32. - (1) Ţigaretele puse în circulaţie comercializate sau fabricate nu vor avea un conţinut mai mare de:
a) 10 mg/ţigaretă, pentru gudron;
b) 1 mg/ţigaretă, pentru nicotină;
c) 10 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon.
(2) Este permis importul de ţigarete fabricate în statele membre ale Uniunii Europene care respectă reglementările comunitare privind conţinutul maxim de gudron, nicotină şi monoxid de carbon.
(3) Măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se realizează în laboratoare agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii.
(4) Ministerul Sănătăţii va face publică lista laboratoarelor agreate, specificând criteriile utilizate la aprobare, precum şi metodele de monitorizare aplicate.
(5) Determinarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se face pe baza standardelor următoare: ISO 4387 - pentru gudron, ISO 10315 - pentru nicotină, ISO 8454 - pentru monoxid de carbon. Acurateţea indicaţiilor privind gudronul şi nicotina de pe pachete se verifică în conformitate cu ISO 8243.
(6) Ministerul Sănătăţii poate să solicite producătorilor sau importatorilor efectuarea oricăror teste suplimentare în vederea determinării concentraţiei altor substanţe conţinute de produsele din tutun, pentru fiecare marcă sau tip, în scopul evaluării efectului acestor substanţe asupra sănătăţii, în mod special a potenţialului acestora de a provoca dependenţă.
(7) Rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) vor fi transmise anual Ministerului Sănătăţii.
(8) Ministerul Sănătăţii poate solicita rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) la un interval mai mare decât cel prevăzut la alin. (7) atunci când caracteristicile produselor din tutun nu se modifică.
(9) Ministerul Sănătăţii este notificat de fiecare dată când caracteristicile produselor din tutun se modifică.
(10) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Asociaţia de Standardizare din România - ASRO - vor asigura adoptarea standardelor ISO ca standarde române până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 33. - La fabricarea produselor din tutun se utilizează numai substanţe de plecare din lista aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, emis până la 31 decembrie 2004.
Art. 34. - (1) Producătorii sau importatorii de produse din tutun întocmesc un dosar al produsului care conţine următoarele:
a) lista cu toate ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie a produselor din tutun, precum şi cantităţile acestora, după tipul şi marca produsului. Lista va fi redactată în ordinea descrescătoare a cantităţii fiecărui ingredient din produs;
b) declaraţie cu privire la motivul utilizării ingredientelor listate în produsele din tutun, cu indicaţii referitoare la categoria şi funcţia lor;
c) date toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate, indiferent de forma lor de prezentare, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătăţii, menţionând orice efect de inducere a dependenţei.
(2) Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual de către producător sau importator, pentru notificare, la Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat a Ministerului Sănătăţii. Primul dosar se va depune până cel mai târziu la 31 decembrie 2004.
(3) Informaţiile cu privire la conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, rezultatul testelor suplimentare efectuate la solicitarea Ministerului Sănătăţii, precum şi declaraţia, datele toxicologice din dosarul produsului, lista cu ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie, cu excepţia celor care conţin formule specifice de produs, indicate de producător drept secret de fabricaţie, sunt informaţii publice.
(4) Ministerul Sănătăţii asigură informarea consumatorilor cu privire la datele prevăzute la alin. (3), prin orice mijloc adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui produs, precum şi conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon vor fi făcute publice de către Ministerul Sănătăţii."

 

Art. 4. - (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea altor produse este interzisă.

Art. 5. - Proprietarii sau managerii care administrează spaţiile publice în care este interzis fumatul au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.


Art. 6. - (1) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, în momentul punerii pe piaţă a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare.
(2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripţionează, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează:
a) avertismentul general se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: «Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate să ucidă» şi «Fumatul dăunează grav sănătăţii tale şi a celor din jur»;
b) avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului, precum şi pe orice ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;
c) prin cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului se înţelege una dintre cele două suprafeţe vizibile mari, aleasă ca referinţă;
d) avertismentul general acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului pe care este tipărit;
e) avertismentul adiţional se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată a unuia dintre cele 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;
f) avertismentul adiţional se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului;
g) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din aria externă a suprafeţei pachetului pe care este tipărit;
h) folosirea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustrează consecinţele fumatului asupra sănătăţii va fi stabilită conform reglementărilor comunitare în vigoare, prin ordin al ministrului sănătăţii, emis până la data intrării în vigoare a prezentei legi;
i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigaretele, la care cea mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm2, avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cm2 pe fiecare suprafaţă.
(21) Produsele din tutun care nu se fumează se inscripţionează, în limba română, cu următorul avertisment: «Acest produs din tutun poate dăuna sănătăţii şi provoacă dependenţă».
(22) Textul avertismentului de la alin. (2) se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent, folosit la vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun.
(3) Textul avertismentelor, precum şi conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon este:
a) tipărit cu font negru îngroşat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proporţie posibilă din aria tipărită;
b) tipărit cu minuscule, cu excepţia primei litere a mesajului;
c) tipărit centrat, paralel cu imaginea de sus a pachetului;
d) cu excepţia produselor din tutun care nu se fumează, textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de 3 mm, şi va fi inclus în suprafeţele alocate de 30%, 40%, respectiv 10%, care nu se interferează cu textul avertismentului sau cu informaţiile prezentate.
(4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor, precum şi a conţinutului de gudron, nicotină sau monoxid de carbon pe timbru.
(5) Textul se tipăreşte astfel încât să nu poată fi mutat sau şters şi să nu devină neclar sau să fie ascuns ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului.
(51) În cazul produselor din tutun, altele decât ţigaretele, textele avertismentelor pot fi fixate cu ajutorul adezivilor, astfel încât textul avertismentelor să nu poată fi înlăturat.
(6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului şi a datei producerii acestora.
(7) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care poartă inscripţionat orice text, denumire, însemne ale mărcii, desene, fotografii sau orice alt semn care sugerează că un produs din tutun este mai puţin nociv decât altele.

Art. 7. - (1) Agenţii economici care produc şi importă pentru piaţa internă, precum şi cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) şi ale art. 6.
(11) La data intrării în vigoare a prezentei legi*), producţia, importul şi comercializarea produselor din tutun care nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi sunt interzise.
(12) Stocul de produse din tutun aflat deja în circuitul comercial la data intrării în vigoare a legii*), care nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de 12 luni.
(2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul respectării prevederilor prezentei legi.
*) Data intrării în vigoare a textelor este data intrării în vigoare a Legii nr. 90/2004.
Art. 71. - Orice produs din tutun importat dintr-un stat membru al Uniunii Europene este admis pe teritoriul României dacă produsul a fost în mod legal fabricat sau comercializat în statul membru de origine şi oferă un grad echivalent de protecţie.

Art. 8. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.


Art. 9. - Posturile de radio şi de televiziune naţionale pun la dispoziţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Tineretului şi Sportului un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maximă audienţă, pentru difuzarea de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun.
Art. 91. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională civilă sau penală, după caz, potrivit legii.


Art. 10. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienţi, în condiţiile legii;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) şi ale art. 4 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) şi (6) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) şi (10) şi ale art. 6 şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei.
e) încălcarea dispoziţiilor art. 32 alin. (1), (2), (3), (5), (7) şi (9), ale art. 33 şi ale art. 34 alin. (1)-(3) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, actualizată anual prin hotărâre a Guvernului;
f) încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, actualizată anual prin hotărâre a Guvernului.
Art. 101. - Tutunul şi produsele din tutun care rezultă din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 10 se confiscă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. b) şi d) se aplică şi persoanelor juridice.

Art. 12. - (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţă a produsului în cauză de către organismele competente.
(2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 5 se sancţionează cu suspendarea temporară a activităţii de către organismele competente.

Art. 13. - Abrogat.

Art. 14. - Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 141. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (8) şi (9) şi ale art. 6, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Bucureşti, 6 iunie 2002.
Nr. 349.

ANEXĂ


LISTA cuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)

 

1. Fumătorii mor mai tineri.
2. Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.
3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.
4. Fumatul în timpul sarcinii dăunează copilului dumneavoastră.
5. Protejaţi copiii: nu-i lăsaţi să respire fumul dumneavoastră!
6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră vă poate ajuta să vă lăsaţi de fumat.
7. Fumatul dă dependenţă, nu începeţi să fumaţi!
8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.
9. Fumatul poate provoca o moarte lentă şi dureroasă.
10. Primiţi ajutorul pentru renunţare la fumat: (... telefon/adresă poştală/adresă de Internet/consultaţi doctorul dumneavoastră/farmacistul...).
11. Fumatul încetineşte circulaţia sângelui şi provoacă impotenţă.
12. Fumatul provoacă îmbătrânirea tenului (pielii).
13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.
14. Fumul de ţigară conţine benzeni, nitrozamine, formaldehide şi cianuri.